Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгалТээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгалЭмчийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалУдирдах ажилтны хариуцлагын даатгалМэргэжлийн хариуцлагын даатгал

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

ХАМГААЛАЛТ

Компанийн удирдах ажилтны санамсаргүй буруутай үйлдэл болон компанийн тухай хуулийн дагуу хүлээсэн үүргээ зөрчсөний улмаас компанид, хөрөнгө оруулагчид учруулсан хуулийн дагуу хүлээсэн хариуцлагыг нөхөн төлнө. 

ДААТГАЛЫН ЭРСДЭЛ

  • Удирдах ажилтны гаргасан алдаатай шийдвэр, буруутай үйлдлийн улмаас компани болон хөрөнгө оруулагчийн өмнө хүлээх хохирлыг нөхөн төлнө.
  • Удирдах ажилтны гаргасан алдаатай шийдвэрийн дагуу тухайн ажилтны ажилллагсдын буруутай үйлдлээс үүдсэн хуулийн дагуу хүлээсэн хөрөнгийн хохирлыг нөхөн төлнө.

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Харилцан ярилцаж тогтооно.

ЖИЛИЙН ХУРААМЖ

Үйл ажиллагааны онцлог,даатгалын үнэлгээнээс  хамааран хураамжийн хувийг даатгалын үнэлгээнээс 0,16%-0,5%-иар тооцно.

ОНЦЛОГ

  • Хамгаалах хүрээ өргөн
  • Нэг удаагийн тохиолдлоор төлөх хязгаар өндөр
  • Найдвартай давхар даатгалын хамгаалалт

НӨХӨН ТӨЛБӨР

Компани болон хөрөнгө оруулагчийн  эд хөрөнгөнд хохирол учруулбал хуулийн дагуу хүлээсэн хариуцлага болон бусад нэхэмжилсэн зардлыг нөхөн төлнө.

 
Даатгалын тооцоолуурОнлайн туслахСалбарууд & Утас