1 Даатгалын бүтээгдэхүүний нэр Уралдааны морины даатгал
2 Даатгалын бүтээгдэхүүний холбогдох даатгалын хэлбэр Мал амьтдын даатгал
Мэдээллийн төрлийг сонгоно уу.
Даатгалын бүтээгдэхүүний ерөнхий мэдээлэл
3 Даатгалын зүйл –    Даатгуулагчийн   зээмшиж   буй   эрх   бүхий   байгууллагад   бүртгүүлсэн

уралдааны морь байна.

Даатгалын үндсэн эрсдэл –     Тэмцээн уралдааны үеэр уралдааны морины амь нас эрсдэх
Даатгалын нэмэлт эрсдэл –     Байхгүй
Даатгалын

хураамжийн хувь, хэмжээ

3,0% – 5,0% байна.