1 МИНУТ КОНТЕНТ

Гэнэтийн ослын даатгал гэж юу вэ? Ипотекийн даатгал гэж юу…