Малын эрсдлийн даатгал

Ач холбогдол: Малын индексжүүлсэн даатгал төслийн хүрээнд малын хорогдлын эрсдэлийг Монгол…