Даатгалын тухай

Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу хангаж ажиллаагүйгээс учирсан хохирол, зардалыг нөхөн төлнө.

Даатгалын үнэлгээ

Доод хязгаар 10,000,000₮

Даатгалын хураамж

Даатгуулагчийн мэргэжлээрээ ажилласан жилээс шалтгаалан 0.5% – 1.5%.

Даатгалын хамгаалалт

 • Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 26 дугаар зүйл, 38 дугаар зүйлд заасан үүргийг хангаж ажиллагаагүйгээс учирсан хохирол, зардал.
 • Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчдээ эрх зүйн буруу зөвлөгөө өгсөний улмаас учирсан хохирол, зардал.
 • Өмгөөлөгч мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, өмгөөллийн үйл ажиллагаанд гаргасан алдааны улмаас, үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирол, зардал.

Нөхөн төлбөр бүрдүүлэх материал

 • Даатгалын баталгаа
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл, албан бичиг
 • Нөхөн төлбөрийн маягт /Даатгагчаас авч бөглөх/
 • Хохирлын талаарх мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт
 • Хохирлын хэмжээг тодорхойлсон баримт
 • Даатгуулагчийн эсрэг гаргасан нэхэмжлэл (төлбөрийн баримтуудыг хавсаргана.)
 • Хохирогчийн талаарх шүүх эмнэлгийн дүгнэлт /шаардлагатай тохиолдолд/
 • Шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэр
 • Шаардлагатай гэж үзвэл бусад баримт бичиг

Нөхөн төлбөр олгохгүй нөхцөлүүд

 • Нотолгоогүй хохирол.
 • Даатгуулагчийн хариуцах хэсэг.
 • Өөр даатгалаар хамгаалагдах тохиолдол.
 • Буруутай этгээдээр учирсан хохирлоо бүрэн төлүүлсэн.
 • Даатгуулагчийн хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, үйлдэхийг завдсан тохиолдол.
 • Учирсан хохирлын шууд бус үр дагавар.
 • Даатгалын хугацаа эхлэхээс өмнө учирсан хохирол.
 • Даатгалын гэрээнд бүртгэгдээгүй гар утас, электрон төхөөрөмжид учирсан хохирол.